O PROJEKTE

Projekt „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých” získal grant z Nórska v sume 994 662,- EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 199,30 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, zvýšiť úroveň vzdelania a tým odstrániť chudobu. Rovnako ako zvyšovanie finančnej gramotnosti, predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov a nepriaznivých podmienok v oblasti hygieny a zdravia. Ciele projektu sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina (2019-2023).

Projekt pripravilo Mesto Snina v spolupráci s partnermi projektu Frelsesarmeen (Armáda spásy Nórsko), Rómske centrum Ternipen, Obec Ulič, Armáda spásy na Slovensku.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 1 105 180,- EUR, z čoho celkové oprávnené výdavky mesta Snina nepresiahnu 920 680,-  EUR, celkové oprávnené výdavky Frelsesarmeen (Armáda spásy Nórsko) nepresiahnu 35 600, – EUR, celkové oprávnené výdavky Rómskeho centra Ternipen nepresiahnu 83 700,- EUR, celkové oprávnené výdavky Obce Ulič nepresiahnu 49 000,- EUR, a celkové oprávnené výdavky Armáda spásy na Slovensku nepresiahnu 16 200,- EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta Snina je v celkovej výške 110 518,- EUR pre financovanie svojich aktivít v rámci projektu. Realizácia projektu je plánovaná na 18 mesiacov, pričom spolufinancovanie bude priebežné počas celého obdobia.

Pre dosiahnutie stanového cieľa a jednotlivých indikátorov je projekt rozdelený do nasledujúcich aktivít, ktorými sú:

 1. Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina.
 1. Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež v okrese Snina.
 • Inštruktor vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • Športový inštruktor
 • Rómsky mediátor
 1. Infraštruktúra pre sieť Multifunkčných centier v okrese Snina.
 • Open Talent Centrum – Rekonštrukcia strechy na budove CVČ v Snine
 • Open Sports Centrum – Výstavba novej budovy v areáli Futbalového štadiónu v Snine
 • Workoutové ihrisko – Komunitné centrum Kotva Ulič
 1. Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina.
 • Zariadenie a vybavenie Open Sports Centra v Snine
 • Environmentálna trieda v Open Talent Centra v Snine
 • Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centra vSnine
 • Vnútorné a vonkajšie Enviro a Eko Centrum v obci Ulič
 1. Publicita projektu.

Mesto Snina v spolupráci s nórskym partnerom, slovenskými partnermi a zúčastnenými inštitúciami bude spolupracovať na komplexnom integrovanom prístupe pre lepšie spolunažívanie majoritného obyvateľstva a menšín prostredníctvom procesu inklúzie, sieťovania inštitúcií, mapovania procesov, eliminácií duplicitných aktivít poskytovaných rôznymi inštitúciami, zisťovaním prienikov a možnosti zlepšenia spolupráce pri napĺňaní cieľa projektu.

V rámci projektu zabezpečíme vhodné podmienky pre pravidelné voľnočasové aktivity vybudovaním a rekonštrukciou priestorov pre klubovú činnosť detí a mládeže ako aj moderným vybavením. Predstavíme moderné inovatívne riešenia a osvedčené postupy spolupráce medzi rôznymi typmi inštitúcií – samosprávami kraja, neziskovými organizáciami, ale aj štátnym sektorom. Odprezentujeme nové poznatky a vymeníme si skúsenosti od nórskych odborníkov, ktorí budú priamo zapojení do procesu prípravy Stratégie a Akčného plánu inklúzie v okrese Snina. Riešenie projektu bude realizovať expertný tím zložený z interných a externých odborníkov ako aj odborníkov partnerských organizácií.

Priebeh projektu, pravidelné stretnutia a tri konferencie budú verejnosti komunikované prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí, článkov v médiách, bulletinov regionálnej televízie, letákov, publikácií a dokumentárnych filmov o projekte v súlade s podrobným komunikačným plánom.

Do projektu budú zapojené všetky vekové kategórie od detí materských, základných škôl až po seniorov, a to najmä pri prezentovaní stratégie a vzdelávania ako aj osvetovej kampane.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prijímateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Začiatok realizácie projektu: 26. 5. 2021

Plánovaný termín ukončenia projektu:: 30. 4. 2024

Kontaktné údaje na partnerov projektu:

Frelsesarmeen (Armáda spásy Nórsko)
Telefón: 22 99 85 00
E-mail: post@frelsesarmeen.no
www.frelsesarmeen.no

Obec Ulič
Telefón: 057 769 41 32
E-mail: ulic@obeculic.sk
www.obeculic.sk

Rómske centrum Ternipen
E-mail: rcternipen@gmail.com

Armáda spásy na Slovensku
Telefón: +421 040438110
E-mail: info.as@armadaspasy.sk
www.sk.armadaspasy.cz