Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež v okrese Snina

V rámci siete multifunkčných centier v štyroch centrách pre deti a mládež v troch obciach okresu Snina, Open Talent Centra a Open Sport Centra v meste Snina, Komunitného centra Ternipen v obci Stakčín a Komunitného centra Kotva v obci Ulič, sa prostredníctvom tohto projektu rozšíria a zlepšia aktivity i príležitosti pre všetky zraniteľné deti a mládež bez obmedzení a diskriminácie. Zvýši sa počet hodín futbalu, umeleckých či kultúrnych aktivít minimálne o osem hodín týždenne. Zároveň sa zvýši aj počet detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia (Rómov aj ne-Rómov) navštevujúcich jednotlivé centrá prostredníctvom vyhľadávacej činnosti realizovanej terénnymi a komunitnými pracovníčkami komunitných centier a zúčastnenými organizáciami cez “door to door” a taktiež individuálnymi prezentáciami projektu a informačnými seminármi.

V rámci projektu sú vytvorené nové pracovné pozície inštruktora pre vzdelávanie a osobnostného rozvoja, športového inštruktora a rómskeho mediátora, ktoré prispejú k naplneniu stanovených cieľov pre zlepšenie sociálne inklúzie v Snine s pozitívnym dopadom na oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti a nediskriminácie.

Open Talent Centrum a Centrum voľného času v Snine vstúpia do bilaterálnych aktivít týkajúcich sa multifunkčných mládežníckych centier organizovaných Úradom vlády SR a Radou Európy, predovšetkým s cieľom výmeny skúsenosti a osvedčených postupov. Subjekty zapojené do implementácie aktivity sú Mesto Snina, partneri projektu Rómske centrum Ternipen a obec Ulič, ako aj zúčastnené organizácie.