Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina

Pre úspešné naplnenie stanovených cieľov projektu je okrem priestorového zabezpečenia aktivít potrebné aj zariadenie a vybavenie siete multifunkčných centier v okrese Snina športovým vybavením a náradím, základným konferenčným vybavením, IKT a nábytkom.

Okrem zariadenia a vybavenia pre športové a voľnočasové aktivity v Open Sport Centre v Snine sa táto aktivita projektu týka aj Open Talent Centra v rámci zariadenia a vybavenia environmentálnej triedy a triedy plnej talentov, ako aj vnútorného a vonkajšieho Enviro a Ekocentra v Komunitnom centre Kotva v obci Ulič.

Environmentálna trieda v Open Talent Centre – účasť detí a mládeže na zisťovaní a hľadaní riešení ekologických problémov v životnom prostredí počas výchovno-vzdelávacieho procesu je predpokladom formovania pozitívnych postojov k ochrane prírody a životného prostredia. Environmentálna výchova podporuje a motivuje povedomie detí a mládeže k aktivitám zameraných na zlepšenie environmentálnych podmienok pre ich kvalitnejší život, ako aj život ich komunity, a taktiež zvýšenie povedomia o miestnych problémoch v oblasti ochrany životného prostredia.

Trieda plná talentov v Open Talent Centre – výtvarným umením alebo hudbou sa deti i mládež môžu naučiť vyjadrovať svoje emócie, ktoré nedokážu opísať slovami. Aj týmto spôsobom sa budujú ich hodnoty a sebadôvera. Vnútorný hnev, nervozita, úzkosť, strach sú bežné emócie zraniteľných ľudí, ktoré sa dajú kreatívne vyjadriť. Umenie učí vidieť rozmanitosť medzi ľuďmi, pretože vníma svet inak – rovnakú vec je možné vyjadriť rôznymi spôsobmi.

Vnútorné a vonkajšie Enviro a Ekocentrum v Komunitnom centre Kotva Ulič – problémy týkajúce sa životného prostredia a zmeny podnebia majú vplyv na všetkých obyvateľov okresu bez rozdielu a preto je dôležité zapojiť deti a mládež do hľadania riešení, aby si boli vedomí dôležitosti aj svojho vplyvu na životné prostredie. Aktivity v interiéri a exteriéri interaktívnym spôsobom prepájajú teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami.