Infraštruktúra pre sieť Multifunkčných centier v okrese Snina

Pre rozvoj zručností, talentu a osobného rozvoja detí a mládeže formou športu alebo voľnočasových aktivít je dôležité aj priestorové zabezpečenie. Mesto Snina, oproti obciam Stakčín a Ulič, nemá dostatok takýchto priestorov. Preto v rámci projektu sa zabezpečia vhodné priestory obnovou budovy Open Talent Centra a výstavbou novej budovy Open Sport Centra v meste Snina.

Mesto Snina je zriaďovateľom Centra voľného času, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity a rôzne kurzy pre približne 826 detí do 15 rokov v priestoroch Open Talent Centra v objekte bývalej základnej školy, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú. Strecha tejto budovy je v zlom a nevyhovujúcom stave pre vzdelávanie či voľnočasové aktivity. Rekonštrukciou strechy sa umožní využitie týchto priestorov pre nové voľnočasové aktivity a kurzy. Taktiež sa znížia prevádzkové náklady verenej budovy v majetku mesta.

Výstavbou novej budovy Open Sport Centra v Snine v areáli futbalového ihriska sa vytvorí nový vhodný priestor pre deti z rómskej komunity, ktoré bývajú na Sídlisku 1 v tesnej blízkosti tohto areálu. Deti z miestnej komunity futbalové ihrisko často navštevujú a zároveň sa aj čiastočne zúčastňujú rôznych aktivít a futbalových tréningov. Dôvodom, prečo postaviť budovu tohto centra v areáli futbalového ihriska je niekoľko. Ak by sme budovu postavili priamo medzi obytnými domami, kde rómska komunita žije, navštevovali by centrum iba rómske deti. Aby sociálna inklúzia bola úspešná, vybrali sme práve areál futbalového ihriska, kde sa stretávajú deti z celého mesta bez rozdielu na etnickú, náboženskú či spoločenskú príslušnosť. Šport a súvisiace aktivity sú dokonalými platformami nie len pre osobnostný rozvoj, ale aj vytváranie vzájomných vzťahov a priateľstiev medzi deťmi a mládežou z rôznych prostredí.

So súhlasom mestského zastupiteľstva s investíciou do výstavby novej budovy Open Sport Centra mohlo mesto Snina na vlastné náklady zabezpečiť obstaranie projektovej dokumentácie, ako aj náklady na obstaranie dodávateľa stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte projektu. V rámci objektu vzniknú aj nové prístupové a parkovacie miesta, keďže podľa slovenského stavebného zákona musí mať každá nová budova miesta pre parkovanie. Keďže mesto Snina nemá vlastný vyhovujúci objekt pre komunitné aktivity pre všetky vekové skupiny, budova Open Sport centra vytvorí nový priestor pre aktivity a vzdelávanie v rámci komunity.

Športom a hrami v exteriéri obec Ulič prostredníctvom workoutového ihriska v rámci komunitného centra Kotva podporí zmysluplné voľnočasové aktivity a vytváranie priateľstiev medzi deťmi a mládežou z rôznych prostredí.

Realizácia tejto aktivity projektu zvýši priemerný čas o 58 hodín týždenné poskytovaných zadarmo pre všetky deti a mládež z ohrozených skupín v meste Snina. Subjekty zapojené do implementácie aktivity sú Mesto Snina, partneri projektu Rómske centrum Ternipen a obec Ulič, ako aj zúčastnené organizácie.