Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina

Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina

Stanovisko garanta projektu k Stratégii a akčnému plánu v okrese Snina

Súčasťou dokumentu Stratégia a akčný plán pre okres Snina je aj koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Snina pre obdobie 2021 – 2025. V rámci projektu budú všetci partneri, spolupracujúce organizácie a ďalšie zainteresované subjekty súčasťou procesu pripomienkovania s cieľom pozitívneho prijatia koncepcie cieľovými skupinami a širokou verejnosťou so zámerom schválenia v zastupiteľstvách samospráv.

Partneri projektu budú zodpovední za dohľad nad procesmi inklúzie navrhnutými v rámci prijatej koncepcie, vytváranie siete inštitúcií, mapovanie procesov, elimináciu duplicitných aktivít vykonávanými rôznymi inštitúciami, identifikáciu prienikov a príležitostí pre zlepšenia spolupráce naprieč všetkými sektormi v danej problematike.

Zároveň Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina budú v rámci aktívnej efektívnej verejnej správy prekonzultované s Prešovským samosprávnym krajom s cieľom plánovania ďalšieho zlepšenia reformy verejnej správy v Smart region Snina 2030.

Túto aktivitu projektu bude realizovať tím zastúpený internými a externými odborníkmi vrátane odborníkov z Nórska. Subjekty zapojené do implementácie aktivity sú Mesto Snina, všetci partneri projektu a zúčastnené organizácie.

Na dokumente Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina sme pracovali od začiatku, od prvého stretnutia expertého tímu. Týchto stretnutí sme sa zúčastňovali online, ale aj osobne. Na stretnutia za osobnej účasti boli prizývaní odborníci z oblasti zdravi, vzdelania a zamestnania. Nediskriminácia je súčasťou každého odboru. Na týchto produktívnych stretnutiach sme zaznamenávali rôzne návrhy a opatrenia zo strany odborníkov a našich expertov, ako znížiť úroveň diskriminácie v okrese Snina a zlepšiť tak situáciu. Zbierali sa taktiež dáta prostredníctvom dotazníkového prieskumu online ale aj priamo v teréne. Výsledky dotazníka boli také, že v Snine je veľmi vysoká úroveň diskriminácie v každej z intervenčných oblastí.