Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina

Súčasťou dokumentu Stratégia a akčný plán pre okres Snina je aj koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Snina pre obdobie 2021 – 2025. V rámci projektu budú všetci partneri, spolupracujúce organizácie a ďalšie zainteresované subjekty súčasťou procesu pripomienkovania s cieľom pozitívneho prijatia koncepcie cieľovými skupinami a širokou verejnosťou so zámerom schválenia v zastupiteľstvách samospráv.

Partneri projektu budú zodpovední za dohľad nad procesmi inklúzie navrhnutými v rámci prijatej koncepcie, vytváranie siete inštitúcií, mapovanie procesov, elimináciu duplicitných aktivít vykonávanými rôznymi inštitúciami, identifikáciu prienikov a príležitostí pre zlepšenia spolupráce naprieč všetkými sektormi v danej problematike.

Zároveň Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina budú v rámci aktívnej efektívnej verejnej správy prekonzultované s Prešovským samosprávnym krajom s cieľom plánovania ďalšieho zlepšenia reformy verejnej správy v Smart region Snina 2030.

Túto aktivitu projektu bude realizovať tím zastúpený internými a externými odborníkmi vrátane odborníkov z Nórska. Subjekty zapojené do implementácie aktivity sú Mesto Snina, všetci partneri projektu a zúčastnené organizácie.