Minulý týždeň na Slovensko prileteli predstavitelia Armády Spásy z Nórska, aby sa v Snine zúčastnili konferencie s workshopom k projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, ako partner projektu s medzinárodnou skúsenosťou v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín v spoločnosti. Priebežná konferencia k projektu sa konala v utorok 8. júna 2022  v spoločenskej sále Domu kultúry v Snine, za účasti pozvaných hostí a širokej verejnosti z radov občanov a študentov stredných škôl. 

Po úvodných slovách koordinátorky projektu Mgr. Kataríny Javorskej sa prítomným v sále prihovorila primátorka mesta Snina, Ing. Daniela Galandová. Vo svojom príhovore vyzdvihla potrebu spájania sa a inklúzie, ktorá je pozvaním pre všetkých k spolupráci pri budovaní dobrých medziľudských vzťahov v našej spoločnosti. 

Ako prvá predstavila svoju prezentáciu „Dôležitý je rovnaký prístup a spolupráca“ PhDr. Zuzana Kotlárová, Phd. z Rómskeho centra Ternipen, ktorá v spolupráci so základnou školou Budovateľská, a Radoslavom Mitrom obohatili začiatok konferencie vystúpením detí zo základnej školy. Ako gitarový sprievod sa predstavil mladý dobrovoľník centra Ternipen a budúci učiteľ Radoslav Ďuri. V druhej časti prezentácie zaujala prítomných hostí pani Kotlárová svojou úvahou k téme diskriminácie a nerovnosti v spoločnosti s dôrazom na rovnocenný prístup ku všetkým na základe individuálnych predispozícii a potrieb. 

Konferencia následne pokračovala prezentáciou „Aktivity, ktoré spájajú“, v ktorej športový inštruktor Ing. Tomáš Kepič a inštruktor vzdelávania a osobnostného rozvoja Radoslav Mitro, predstavili doposiaľ realizované, ale aj plánované aktivity s deťmi a mládežou v meste Snina. Prezentácia bola obohatená o videá z propagácie výziev a realizovaných voľnočasových aktivít. Neplánovane svojim vystúpením podporil prácu inštruktorov aj pán Novák, ktorý zdôraznil dôležitosť práce s deťmi a mládežou prostredníctvom športu a zmysluplne stráveného voľného času. 

Po krátkej prestávke sa prítomným hosťom predstavila pani Mgr. Diana Vasiľová z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou s prezentáciou projektu „Multifunkčné centrum 4.0 “. Hlavným cieľom tohto projektu je prostredníctvom siete šiestich centier v meste Vranou nad Topľou a partnerských obci zvýšiť šance ohrozeným deťom a mládeži zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Dosiahnuť tento cieľ chcú hlavne prostredníctvom zabezpečenia dostatočného prístupu k mimoškolským a záujmový činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobnostného rozvoja.  

Ako ďalší sa k účastníkom konferencie prihovoril Mr. Milan Šefčík z Armády spásy Slovensko, ktorý vo svojej prezentácií “Zmena 21” predstavil nielen aktivity s marginalizovanými skupinami, deťmi, mládežou a dospelými v rámci ich projektu, ale aj históriu, poslanie a ciele ich organizácie pôsobiacej na Slovensku.  

Súčasťou konferencie bol aj partner projektu obec Ulič, ktorej aktivity s miestnou komunitou odprezentovala Mgr. Ing Anna Harkotová z Komunitného centra Kotva v prezentácii „ Každé dieťa je jedinečné“. Prítomní hostia tak mali možnosť aj formou krátkych video ukážok vidieť prácu tohto komunitného centra pre miestnu komunitu v Uliči. Prezentácia ukázala dôležitosť zapájania detí, mládeže aj dospelých do spoločných aktivít pre zlepšovanie a udržiavanie dobrých vzťahov v miestnej komunite. 

Po chutnom obede nasledovala druhá časť konferencie, ktorú otvorila hudobná kapela žiakov Základnej umeleckej školy v Snine. Svojim vystúpením spríjemnili nielen atmosféru konferencie, ale ukázali aj talentovanosť miestnych mladých ľudí. Druhá časť konferencie už patrila hosťom z Armády spásy Nórsko, ktorí prišli predstaviť obyvateľom mesta a okresu Snina svoju organizáciu a jej aktivity v oblasti sociálnej inklúzie s marginalizovanými skupinami v spoločnosti. 

V prezentácií „Polievka, mydlo, spása“ Wouter Johannes van Gooswilligen z Armády spásy Nórsko, vyzdvihol doposiaľ vykonanú prácu na projekte a možnosť osobne spoznať ľudí a prostredie v meste a okrese Snina. V rámci projektu, ako jeho partner, chcú prispieť hlavne svojimi skúsenosťami a metódami pri prevencii a riešení chudoby.  

Medzi ďalšie príjemné spestrenia konferencie patrilo aj tanečné folklórne vystúpenie detí z Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v Snine. Zároveň deti namaľovali počas konferencie obraz, v ktorom zanechali svoj odkaz pre spoločnosť a budúce generácie. 

Po vystúpení detí sa prítomným účastníkom konferencie predstavila Kristina Jørstad Bock, poradkyňa Armády Spásy Nórsko, ktorá v prezentácií “Skúsenosti s prácou pre Armádu spásy Nórsko” odprezentovala ich organizáciu pôsobiacu v Nórsku, ktorej základom je dobrovoľníctvo, neziskovosť, a zvyšovanie kvality života najviac ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich individuálne potreby a možnosti. 

Záver konferencie patril prezentácií “Pouličný futbal”, v ktorej sa Rune Isegran z Armády spásy Nórsko podelil o svoje skúsenosti s pouličným futbalom ako účinným nástrojom pri inklúzií sociálne vylúčených. Rune je národným futbalovým trénerom pouličného futbalu, ktorý sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti, neraz s veľmi ťažkou závislosťou. Prostredníctvom spoločných tréningov a účasti na turnajoch sa vytvárajú pozitívne vzťahy, priestor pre sebarealizáciu, a zároveň aj prostredie pre sociálne poradenstvo.  

Nasledujúci deň vo štvrtok 9. júna, v rámci workshopu, navštívili nórski experti miestnu rómsku komunitu v mestskej časti „Kostrubáň“, kde mohli vidieť dve rozličné stránky života Rómov s rozličným životným prístupom a podmienkami bývania. Následne kroky návštevy z Nórska viedli do Nízkoprahového centra pre deti a rodiny v Snine, kde ich privítali deti milým krátkym vystúpením a ukážkou dôležitosti umývania rúk a zúbkov. Zároveň expertov oboznámili s prácou a aktivitami  tohto centra pre obyvateľov Sniny. Svoju organizáciu a prácu predstavili nórskym partnerom v priestoroch Domu humanity aj zástupcovia Červeného kríža v Snina. Medzi ďalšie zastávky patrila návšteva Mestského sociálneho podniku v Sniny, ktorý zahraničnej návšteve odprezentoval svoju činnosť a výrobky. 

Záver workshopu sa odohral v priestoroch Mestského futbalového klubu v areáli futbalového štadióna, kde bude stáť nová budova Open Sport Centrum. Stretnutia sa zúčastnil aj úspešný paraolympionik a rodák zo Sniny Samuel Andrejčík, ktorý je zároveň ambasádorom zdravotne znevýhodnených v meste Snina. Krásnou bodkou na zaver bol spoločný tréning s partnerom projektu Armádou spásy Nórsko. 

Mesto Snina vďaka finančnému príspevku z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, spustilo minulý rok odvážny projekt v oblasti sociálnej inklúzie. Prostredníctvom grantu vo výške cez 900 000 € sa vybuduje v areáli futbalového štadióna v Snine nová budova Open Sport Centrum, ktorá bude zároveň slúžiť ako tribúna, a vo svojom vnútri ponúkať malú telocvičňu a priestory pre komunitnú prácu s deťmi a mládežou. V Open Talent Centrum sa zrekonštruuje strecha a pribudne environmentálna trieda a trieda plná talentov. A v obci Ulič vznikne vnútorné a vonkajšie Enviro a Eko centrum. Okrem týchto investičných akcií pokryje grant aj vyhotovenie Stratégie a akčného plánu inklúzie pre okres Snina, kde okrem Rómskeho združenia Ternipen je súčasťou expertného tímu aj Armáda spásy Nórsko a ich sesterská organizácia Armáda spásy Slovensko.