Začíname so stavbou OPEN SPORTS CENTRA na futbalovom štadióne
Už v najbližších dňoch sa začne realizácia prác spojených s výstavbou Open Sports Centra.
Práve dnes sa uskutočnilo preberanie a odovzdávanie staveniska za účasti vedenia a zástupcov mesta spolu so zástupcami dodávateľa stavebných prác. Dohodli sa spoločne na praktických bodoch realizácie a na tvare miesta si prešli ešte podrobnosti k priebehu stavby.
Zhotoviteľovi bol symbolicky odovzdaný kľúč k stavenisku a svojím podpisom sa zaviazal dielo riadne ukončiť do 7-mych mesiacov.
Vzájomná dohoda je tak na svete a veríme, že v priebehu prác nevzniknú nepredvídané okolnosti a kolízie a stavba bude ukončená a odovzdaná v dohodnutom termíne.
Stavba je realizovaná v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ z nórskeho finančného mechanizmu.
Pôvodná výška grantu 495 000,- EUR na túto aktivitu, bola navýšená o sumu 117 612,- EUR, ktoré Mesto Snina získalo na základe podanej žiadosti na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Keďže celková cena stavebných prác je v zmluvnej hodnote 1 100 000,- EUR, na výstavbu tohto diela musí mesto čerpať úver vo výške 500 000,- EUR.
Napriek tomu veríme, že tento projekt je prínosom pre občanov, ktorí v budúcnosti budú tieto nové priestory využívať.
Viac z vizualizácie a info o projekte nájdete tu: https://www.sninaprevsetkych.sk/o-projekte/
„Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.“