4 centrá pre deti a mládež v 3 obciach

CIEĽ PROJEKTU

Týmto projektom zvýšime príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, zvýšime úroveň vzdelania, a tým odstránime chudobu.

AKTIVITY PROJEKTU

Stratégia a akčný plán inklúzie

Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež

Infraštruktúra pre sieť multifunkčných centier

Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier

Novinky z projektu

Vnímaj srdcom, nie očami

Vnímaj srdcom, nie očami

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Na tejto konferencii sa predstavil aj jeden z našich partnerov, Armáda spásy na Slovensku, ktorú vedie major Josef Knoflíček. Jeho prednáška nesie...

preèítajte si viac
Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť

Počuli ste už o Armáde spásy? Aké má poslanie a skúsenosti s pomocou tým najslabším v spoločnosti? Armáda spásy je jednou z najväčších armád na svete. Bojuje však hlavne proti chudobe a nerovnosti v spoločnosti. Je medzinárodným hnutím s vyše storočnou tradíciou...

preèítajte si viac
Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni

Prečo je potrebné vypracovanie lokálnej stratégie inklúzie Rómov? Aké sú podporné mechanizmy pre lokálne inkluzívne nástroje? Odpovede aj na tieto otázky priniesol vo svojej prezentácii „Inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni“ splnomocnenec vlády SR pre rómske...

preèítajte si viac
Kapitoly z histórie Rómov

Kapitoly z histórie Rómov

Viete aké bolo prvé pomenovanie rómskeho etnika? Aký je pôvod a význam pomenovaní Cigáni, Rómovia, Gypsy? Čo skutočne symbolizuje koleso v rómskej vlajke? Alebo aké dôležité je poznať históriu Rómov pre zlepšenie vzťahov v spoločnosti? Odpovede nie len na tie to...

preèítajte si viac
Alternatívna cesta k inklúzii

Alternatívna cesta k inklúzii

Viete aké aktivity a činnosti vykonáva Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v Snine? Aké možnosti ponúka v oblasti podpory integrácie a sociálnej inklúzie? V prezentácii “Alternatívna cesta k inklúzii”, ktorú predniesla PhDr. Ivana Lechanová v rámci úvodnej...

preèítajte si viac
Tvorivou prácou k inklúzii

Tvorivou prácou k inklúzii

Poznáte Komunitné centrum Kotva v obci Ulič? Aké služby poskytuje a aké činnosti vykonáva? Čo je komunitná práca a aká je úloha komunitného pracovníka? V obsiahlej prezentácii “Tvorivou prácou k inklúzii” nájdete nielen informácie ohľadom Komunitného centra Kotva, ale...

preèítajte si viac
Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Počas vianočných prázdnin si oddelenie školstva a mládeže Mesta Snina pripravilo pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, športovú vianočnú výzvu “Vianoce v pohybe”. Cieľom výzvy bolo deti a mládež inšpirovať k pohybu, aby vianočné...

preèítajte si viac

Počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované podporovanými centrami pre mládež

Počet právnických osôb zapojených do projektov

Priemerné predĺženie času (v hodinách týždenne), o ktoré je centrum pre deti a mládež otvorené dlhšie

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a
inkluzívnej Európe

FOTOGALÉRIA