4 centrá pre deti a mládež v 3 obciach

CIEĽ PROJEKTU

Týmto projektom zvýšime príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, zvýšime úroveň vzdelania, a tým odstránime chudobu.

AKTIVITY PROJEKTU

Stratégia a akčný plán inklúzie

Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež

Infraštruktúra pre sieť multifunkčných centier

Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier

Novinky z projektu

Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Športová vianočná výzva „Vianoce v pohybe“

Počas vianočných prázdnin si oddelenie školstva a mládeže Mesta Snina pripravilo pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, športovú vianočnú výzvu “Vianoce v pohybe”. Cieľom výzvy bolo deti a mládež inšpirovať k pohybu, aby vianočné...

preèítajte si viac

Počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované podporovanými centrami pre mládež

Počet právnických osôb zapojených do projektov

Priemerné predĺženie času (v hodinách týždenne), o ktoré je centrum pre deti a mládež otvorené dlhšie

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a
inkluzívnej Európe

FOTOGALÉRIA