Úvodná konferencia k projektu „Snina – mesto rovnakých príležitosti pre všetkých“

Dňa 24. novembra 2021 sa v historických priestoroch kaštieľa v Snine konala úvodná konferencia k projektu “Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých”. Tento projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom, v celkovej čiastke 877 050 eur z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti “Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov”.

Hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť pozvaným hosťom, odbornej aj širokej verejnosti samotný projekt, partnerov projektu a spolupracujúce zúčastnené organizácie. V dôsledku súčasnej pandemickej situácie sa konferencia konala vo fyzickej aj online podobe v súlade s protipandemickými opatreniami a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva. Prostredníctvom online prenosu na facebookovej stránke mesta Snina, sa mohla konferencie zúčastniť aj široká verejnosť.

Úvodné slovo patrilo koordinátorke projektu Mgr. Kataríne Javorskej, ktorá sprevádzala prezentujúcich a hostí počas celej konferencie, ako moderátorka podujatia. Po slávnostnom otvorení privítali prítomných hostí svojimi príhovormi primátorka mesta Snina Ing. Daniela Galandová a jeho excelencia veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik. Program konferencie pokračoval predstavením samotného projektu vedúcou oddelenia strategického rozvoja Mesta Snina Mgr. Erikou Jankajovou, MBA, Phd., ktorá je zároveň aj manažérkou projektu. Záver prezentácie obohatilo prestavenie projektového riešenia budovy Open Sport Centra, Marianom Kováčom, zástupcom firmy R-PROJEKT, ktorej výstavba patrí k realizovaným investíciami projektu. Okrem funkcie tribúny a vnútorného priestoru pre športové a komunitné aktivity, bude táto stavba úplne bezbariérová a obohatená o zelené riešenia v podobe inštalácie nádrží pre zachytávanie dažďovej vody, ktorou sa bude zavlažovať zelená stena.

Program konferencie pokračoval prestavením a prezentáciou garanta projektu Ing. Jána Hera, ktorý priblížil hosťom a verejnosti inkluzívne prístupy na lokálnej úrovni. Vo svojej prezentácií sa venoval hlavne potrebe vypracovania lokálnej stratégie inklúzie Rómov a predstaveniu podporných mechanizmov pre lokálne inkluzívne prístupy v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

Po krátkej prestávke pokračoval program konferencie prezentáciou nórskeho partnera projektu Frelsesarmeen (Armáda spásy Nórsko) v zastúpení Wouter Johannes Van Gooswilligen a Bo Christoffer Brekke. Prostredníctvom prezentácie s názvom “Každý človek by mal dostať reálnu príležitosť” sa mohli prítomní hostia a verejnosť oboznámiť s cieľmi a činnosťou Armády spásy a jej prínosom v rámci projektu, v ktorom sa budú môcť podeliť o svoje skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie a integrácie.

Medzi ďalších partnerov projektu patrí Rómske centrum Ternipen, ktoré predstavila v rámci programu konferencie vo svojej prezentácii PhDr. Zuzana Kotlárová, PhD.. V prezentácií “Našim poslaním je výchova detí a mládeže” bola predstavená história, činnosť a úspechy tohto občianskeho združenia. V rámci projektu sa bude podieľať na tvorbe a implementácií Stratégie a akčného plánu inklúzie.

Program pokračoval prednáškou prof. PhDr. Reného Lužicu, ArtD, ktorý prítomných hostí zaujal svojou prednáškou na tému “Kapitoly z histórie Rómov”. Vo svojej prezentácií sa pán profesor venoval hlavne histórií pomenovania príslušníkov rómskeho etnika z hľadiska historických období a územia, ktoré obývali a obývajú.

Záver prvej časti programu patril partnerovi projektu Slovenskej armáde spásy na Slovensku v zastúpení mjr. Josefom Knoflíčkom, ktorý v jeho prezentácií „Vnímaj srdcom, nie očami” predstavil poslanie, činnosť a projekty v oblasti sociálnej inklúzie na Slovensku.

Druhá časť programu konferencie patrila prezentácií spolupracujúcich zúčastnených organizácií projektu v oblasti sociálnej inklúzie, komunitnej práce, či práce s deťmi a mládežou. Ako prvé sa predstavilo Komunitné centrum Kotva z obce Ulič, kde v prezentácií na tému „Tvorivou prácou k inklúzii”, bola prostredníctvom komunitných pracovníčok Mgr. Janou Wienerovou a Mgr. Ing Annou Harkotovou, odprezentovaná história, činnosť a aktivity s rómskou komunitou a majoritou v rámci sociálnej inklúzie v obci Ulič.

Program v tejto časti pokračoval prezentáciou Nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v meste Snina, ktorú predniesla PhDr. Ivana Lechanová v prezentácií s názvom “Alternatívna cesta k inklúzii”, kde predstavila víziu, poslanie, formy poskytovaných služieb pre jednotlivcov a skupiny.

K spestreniu programu patrila dynamická prednáška na tému „Aktivity Mestského futbalového klubu Snina a jeho rozvoj”, ktorá bola odprezentovaná športovým inštruktorom Ing. Tomášom Kepičom. Prostredníctvom prezentácie sa hostia a verejnosť mohli oboznámiť s históriou, úspechmi a hlavne aj prácou s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej inklúzie a integrácie. Prezentácia bola obohatená krátkymi videami, ktoré zachytili prácu s deťmi a ich radosť zo spoločných tréningov a športových úspechov.

K hosťom konferencie a verejnosti sa prihovoril formou videa niekoľkonásobný medailista z paraolympiád, rodák zo Sniny, Samuel Andrejčík. Svojou prezentáciou s názvom „Ak je niečo náročné alebo ťažké, neznamená, že je to nemožné”, svojou životnou cestou športovca povzbudil k prekonávaniu prekážok a k motivácií vydržať, zdokonaľovať sa a podať čo najlepší výkon. Pripomínať si prečo sme sa vydali na danú cestu za svojim cieľom, a nevzdávať sa.

Záver programu konferencie patril panelovej diskusii k výstave venovanej téme holokaustu s výstižným názvom „Krajina, ktorá nezabúda“. Moderátorom panelovej diskusie bol Michal Smetanka, ktorý na začiatku panelovej diskusie predstavil autorov a zámer samotnej výstavy. Hosťami diskusie boli pani primátorka mesta Snina Daniela Galandová, aktívna občianka pani Mária Radváková, regionálny historik pán Levický, a pán Jozef Lojan riaditeľ Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v Snine. Diskusia bola podnetným a inšpiratívnym záverom samotnej konferencie. Po skočení konferencie pán Michal Smetanka pozval prítomných hostí pozrieť si spomínanú výstavu v priestoroch kaštieľa.