Alternatívna cesta k inklúzii

Viete aké aktivity a činnosti vykonáva Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v Snine? Aké možnosti ponúka v oblasti podpory integrácie a sociálnej inklúzie?

V prezentácii “Alternatívna cesta k inklúzii”, ktorú predniesla PhDr. Ivana Lechanová v rámci úvodnej konferencie “Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých” sa dozviete o poslaní, práci a cieľoch Nízkoprahového centra sociálnych služieb pre deti a rodinu zo sociálne znevýhodnených skupín v meste Snina.

Pri napĺňaní poslania pri práci s klientmi sa pracovníčky centra riadia krásnym mottom: “Ak chcem preniesť horu, musíme začať s prenášaním malých kameňov. Cestu si nájdeme alebo si ju urobíme. Pretože vieme, že pomoc ľuďom v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale i toho kto ju poskytuje.”